Menu Sluiten

Privacyverklaring Flonk coaching

Versie d.d. 30 april 2019

Flonk Coaching, gevestigd aan Bosboomstraat 38, 6813 KC, Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
zorg.flonkcoaching.nl of flonkcoaching.nl
Bosboomstraat 38
6813 KC Arnhem
06 25 41 65 84

Sandra Dijkstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Flonk Coaching. Zij is te bereiken via info@flonkcoaching.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Flonk Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventueel gegevens werkgever
 • Offertes

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld.

Doelen voor het verwerken van je persoonsgegevens
Flonk Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van offertes, informatie over activiteiten en nieuwsbrieven.
 • Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Flonk Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Flonk Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

 • Als er een schriftelijke overeenkomst is uitgevoerd, bewaren wij je gegevens maximaal 2 jaar
 • Als er facturen zijn uitgewisseld, hebben wij een fiscale wettelijke bewaarplicht van 7 jaar voor facturen.
 • Zolang de inschrijving van de nieuwsbrief of voor ontvangen van informatie over activiteiten actueel is, bewaren wij naam en emailadres.

Delen van persoonsgegevens met derden
Flonk Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Flonk Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Ik deel je persoonsgegevens verder alleen met derden op jouw verzoek en/of met jouw toestemming. Ik mag, in het kader van professionalisering of intercollegiaal overleg, geanonimiseerde persoonsgegevens delen met derden. Geanonimiseerde persoonsgegevens in publicaties zullen niet herleid kunnen worden tot natuurlijke personen en organisaties.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Flonk Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies of analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Flonk Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@flonkcoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Flonk Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Flonk Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@flonkcoaching.nl